Directe levering, De goedkoopste XBOX Live Gold en XBOX Live Punten van nederland!

U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer Asado handelende onder de naam xboxlivekaartenkopen.nl
Postadres:Zuidenveld 91, 9406 LK Assen
E-mailadres: contactinfo@xboxlivekaartenkopen.nl
BTW-identificatienummer K.O.R
KvK-nummer: 01162664

Artikel 2 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten
aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van
een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer fysiek in elkaars nabijheid zijn, zoals
(maar niet beperkt tot) per fax, telefoon en internet;
4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper of
dienstverlener (ondernemer) georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand
van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
6. Bedenktijd: de periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een aantal producten en/of
diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting over een langere periode verdeeld is;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem/haar persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer.
2. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar. Wanneer het niet mogelijk is de algemene
voorwaarden op voorhand beschikbaar te stellen zal de ondernemer voordat de overeenkomst op
afstand wordt gesloten, aangegeven dat de consument de algemene voorwaarden kan inzien en
dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk gratis worden toegezonden. Ook kan
de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Wanneer dit niet mogelijk, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze gratis zullen worden toegezonden.
3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens bepaalde product- of dienstenvoorwaarden
van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich,
indien sprake is van tegenstrijdige (algemene) voorwaarden, steeds beroepen op de toepasselijke
bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.

Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde
in lid 6 van dit artikel.
2. De ondernemer bevestigt onmiddellijk langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
aanvaard. Tot het moment dat de ontvangst van deze aanvaarding door de ondernemer niet is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. De ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van
de elektronische overdracht van data voor het geval de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard. De ondernemer zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen indien de
consument elektronisch kan betalen. In dat kader zal de ondernemer zorgen voor een veilige
webomgeving.
4. Aan de consument zal de ondernemer bij het product of dienst meezenden de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: a. het bezoekadres van de
vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. c. de in artikel 5 lid 3 opgenomen gegevens,
tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der
overeenkomst;
d. de informatie over de garanties en service na aankoop; e. de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken of een duidelijke
melding met betrekking tot het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
5. De bepaling in lid 4 is alleen van toepassing op de eerste levering indien de ondernemer zich
heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten;
6. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de
ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 - Het aanbod
1. De ondernemer zal het nadrukkelijk vermelden indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.
2. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de
aangeboden producten en/of diensten, zodat de consument het product/dienst goed kan
beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze
waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en/of diensten zijn. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat
sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
3. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een
consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de
• prijs inclusief belastingen;
• kosten van aflevering indien van toepassing;
• wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en hoe de consument deze tot
stand kan laten komen;
• wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem
niet gewilde handelingen op de hoogte kan raken, alsmede de wijze waarop hij deze
kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die
strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze
deze door de consument kan worden geraadpleegd;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het basistarief;
• termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de periode voor het gestand doen
van de prijs;

Artikel 6 - De prijs
1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het
aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW), verpakkings- of
verzendkosten. Indien deze kosten van toepassing zijn dienen deze duidelijk bij het aanbod te
worden vermeld.
2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in
het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in BTW-tarieven.
3. Indien sprake is van producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt waar de ondernemer geen invloed op heeft kan de
ondernemer, in afwijking van het vorige lid, de product/dienst met variabele prijzen aanbieden,
mits door de ondernemer duidelijk bij het aanbod wordt vermeld dat sprake kan zijn van deze
schommelingen en dat de prijzen richtprijzen zijn.
4. Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
5. Prijsverhogingen vanaf drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet
toegestaan tenzij de ondernemer dit bedongen heeft deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen danwel de consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst op te
zeggen op het moment dat sprake is van een prijsverhoging.

Artikel 7 – Betaling
1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, voor
het verkrijgen van de product codes en of goederen zijn voldaan via de door de ondernemer
aangedragen digitale betaaloplossingen.
2. Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan de ondernemer, tenzij dat
wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks
vooraf aan de consument is medegedeeld.
3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door
de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.
4. In algemene voorwaarden mag bij de verkoop van producten aan consumenten nooit een
vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Vooruitbetaling van meer dan 50% mag
wel overeengekomen worden. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen
enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst
voordat de afgesproken vooruitbetaling is verricht.

Artikel 8 - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende minstens veertien dagen vanaf de
dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product
slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen
of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle
geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de
ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 9 - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. De consument heeft bij de levering van diensten gedurende ten minste veertien dagen,
ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst, de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden.
2. De consument zal de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
verstrekte redelijke en duidelijke instructies om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht
opvolgen.

Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor diens rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Het herroepingsrecht kan alleen door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer
dit duidelijk in het aanbod en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die snel kunnen bederven of verouderen;
b. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals licentie codes en of game
codes;
c. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
d. voor losse kranten en tijdschriften;
e. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
f. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
g. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht bij diensten is mogelijk:
a. bij weddenschappen en loterijen.
b. bij diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende vervoer, vervoer, restaurantbedrijf, logies of vrijetijdsbesteding te verrichten op
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

Artikel 12 - Duurtransacties
1. Bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan de consument altijd opzeggen
met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten
hoogste één maand.
2. De maximale looptijd bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan bedraagt twee
jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand
zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor
onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één
maand bedragen.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. Bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten, alsmede bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten zal de ondernemer de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen.
2. De ondernemer erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect
daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.
3. Indien levering van een besteld product blijvend onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel
wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten en is
de consument vrij de overeenkomst te ontbinden, waarbij de kosten van een eventuele
retourzending voor rekening van de ondernemer komen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken berust het risico van vermissing en/of beschadiging
van producten tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer.
5. Het adres dat de consument aan de ondernemer heeft medegedeeld geldt als plaats van
levering.
5. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, met inachtneming van het
gestelde in artikel 5. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of
slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en een recht op eventuele
schadevergoeding.
6. In geval van ontbinding op grond van het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding,
terugbetalen.

Artikel 14 – Garantie
Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling kan de rechten
en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de ondernemer ten opzichte van de consument heeft op grond van de wet
en/of de overeenkomst op afstand niet beperken of terzijde stellen.

Artikel 15 –Conformiteit
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en/of
deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. De ondernemer zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een
termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als
een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze op de juiste wijze zijn
gepubliceerd. Bij wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod genieten de voor de
consument meest gunstige bepaling(en) voorrang.

Artikel 19 – Toepasselijk Recht
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Laatst gewijzigd 9 december 2014

© xboxlivekaartenkopen 2023 | Alle aangegeven prijzen zijn Verkoopprijzen| Xboxlivekaartenkopen.nl is een onderdeel van Asado, en handelt onder het Kvk nummer 01162664.